Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce, společnost LV accouning s.r.o., IČO: 07610335, se sídlem Větrná 865/44, 370 05 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn.: C 28160 (dále jen „LV accounting“) tímto v souladu s ustanovením čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informuje Vás, svého klienta, jakožto subjekt údajů o níže uvedených skutečnostech.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány:

Společnost LV accounting bude zpracovávat Vaše následující osobní údaje, které jí budou Vámi sděleny za účelem úspěšného zpracování poptávky mezi Vámi a společností LV accounting:

  • Vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště;
  • Vaše kontaktní údaje (resp. Vámi sdělené kontaktní údaje Vašich zaměstnanců či spolupracovníků) – telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa;
  • údaje potřebné pro zpracování Vaší účetní agendy, vedení účetnictví, vedení daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy ČR

Účel zpracování osobních údajů: 

Účetní činnost nebo činnost spočívající ve vedení daňové evidence poskytovaná podle smlouvy uzavřené s Vámi a prováděná v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

Způsob zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, a to vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími platnými právními předpisy. 

Příjemci osobních údajů 

Společnost LV accounting Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, společnost LV accounting vždy pečlivě prověřuje a dbá na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro společnost LV accounting mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které společnost LV accounting spravuje, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

Do některých činností společnosti LV accounting mohou být zapojeny třetí subjekty – naši dodavatelé, přičemž v závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Našimi dodavateli jsou zejména: 
• poskytovatel právních služeb,
• poskytovatel IT služeb,
• subjekty poskytující tiskové a poštovní služby.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům také v případech, kdy poskytnutí takových údajů společnosti LV accounting ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů LV accounting (např. soudům, Policii Č, apod.). 
Společnost LV accounting nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zásadně po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se společností LV accounting . 
Po skončení Vašeho smluvního vztahu se společností LV accounting jsou dále uchovávány pouze ty osobní údaje, pro jejichž uchování svědčí společnosti LV accounting oprávněný zájem (např. případná obrana právních zájmů společnosti LV accounting v případě sporu), a/nebo ty osobní údaje, které je společnost LV accounting povinna uchovávat na základě platných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní a archivnictví). 
V souladu se zásadou minimalizace dat společnost LV accounting zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

Vaše práva:

Jako subjekt údajů máte zejména právo na:
• přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení; 
• opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení; 
• výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení; 
• omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat. 

Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí Vám právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů, a to dle čl. 21 Nařízení. 

V případě porušení povinností společnosti LV accounting můžete své podněty adresovat Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací jak o Vašich právech, tak o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci. 

Kontaktní údaje společnosti LV accounting : 

Ve společnosti LV accounting nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů v záležitostech týkajících se osobních údajů nebo v případě uplatnění jakéhokoliv práva subjektu údajů nás můžete kontaktovat, a to:

• na emailu: ucetni@lvucetnictvi.cz 
• písemně na adrese sídla společnosti  LV accounting

LV accounting s.r.o.

IČO: 07610335

e-mail: ucetni@lvucetnictvi.cz

Společnost je vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C28160